Hervorming Belgische kinderbijslag

Welk land betaalt de gezinsbijslagen? In principe heeft een grenswerknemer recht op de gezinsbijslagen die zijn voorzien in het land waar hij werkt (land van tewerkstelling). Dit recht is echter onderworpen aan prioriteitsregels als er in het land van verblijf ook een recht geopend is.

Voorbeeld: als de gezinsleden in Frankrijk verblijven en de echtgenoot/echtgenote van de grenswerknemer, of een ander lid van het gezin, in Frankrijk werkt of er een vervangingsinkomen krijgt (bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering), kan er een recht op kinderbijslag bestaan in Frankrijk. In dat geval wordt het recht op Belgische kinderbijslag opgeschort. Als echter het uitkeringsbedrag in België hoger ligt dan het bedrag dat door de bevoegde Franse kas wordt betaald, wordt het verschil tussen beide bijslagen uitbetaald aan de verzekerde, ter aanvulling van de Franse gezinsbijslagen. We spreken dan van een verschilbetaling.

Met de zesde staatshervorming wijzigt België zijn kinderbijslagsysteem.

Voortaan zijn de gewesten bevoegd voor de kinderbijslag, zowel op het vlak van beheer als van uitbetaling.

We zitten nu in een overgangsperiode.

      • Het Vlaamse Gewest neemt het beheer en de uitbetaling over vanaf 01/01/2019.
      • Het Waalse Gewest neemt, op basis van het huidige model, het beheer over vanaf 01/01/2019. Het nieuwe betalingssysteem wordt van kracht op 01/01/2020.
      • Brussel besliste onlangs over zijn toekomstige kinderbijslagmodel. Ten laatste op 01/06/2020 moet het Brusselse Gewest het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag op zich nemen. Momenteel (16/10/18) kunnen we op basis van de informatie waarover we beschikken, niet weten hoe de praktische modaliteiten eruitzien of bepalen wat de gevolgen zullen zijn voor de grenswerknemers.

 

NB: dit onderwerp is zo complex en omvangrijk dat u best uw vakbondsadviseur of vakbondsorganisatie contacteert. Via de onderstaande link vindt u de contactgegevens van onze vakbondsadviseurs: www.csir-hnfk.eu