POM

http://www.pomwvl.be/

De POM West-Vlaanderen heeft als missie het ondernemerschap in West-Vlaanderen te versterken door samenwerking te stimuleren tussen ondernemingen en hun organisaties, kennisinstellingen, de regionale beleidsorganen en de sociale partners. Aan de grondslag van haar werking ligt het strategisch plan West Deal waarin het economisch beleid van de provincie voor de periode 2013-2018 uitgetekend staat. Eén van de pijlers van West Deal is de “Academie voor de Toekomst”, een samenwerkingsverband van opleidingsinstanties, toeleiders en sectorfondsen. De Academie heeft als doel de instroom van gekwalificeerd personeel richting een aantal West-Vlaams topsectoren (o.a. agrovoeding, textiel/nieuwe materialen en mechatronica/ machinebouw) te versterken. Dit gebeurt door  de organisatie van job- en opleidingsbeurzen; de promotie van de sectoren, beroepen en opleidingen die naar deze beroepen toeleiden; de ontwikkeling van een vraag- en toekomstgericht opleidingsaanbo… Gegeven de krapte van de West-Vlaamse arbeidsmarkt, de aanwezigheid van een aantal cruciale knelpuntberoepen, en het belang van sociale mobiliteit voor de realisatie van duurzame economie, vormt grensarbeid een belangrijk aandachtspunt binnen de werking van de Academie. Vanuit deze werking beschikt de POM West-Vlaanderen niet enkel over de noodzakelijke inhoudelijke kennis en expertise om te participeren in een project rond grensarbeid, maar kan ze ook beroep doen op een uitgebreid, internationaal netwerk aan partnerorganisaties. Als geassocieerd partner wil de POM het project “Grenzeloos tewerkstellen” algemeen ondersteunen en opvolgen om zo maximale afstemming te realiseren met andere lopende initiatieven en projecten, waaronder het eigen ingediende project.