GECT – EGTS

http://www.gect-egts.eu

De hoofdopdracht van de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale bestaat uit het faciliteren, het versterken en het promoten van een efficiënte en coherente grensoverschrijdende samenwerking binnen zijn werkingsgebied, zijnde de Côte d’ Opale met zijn hinterland en de provincie West-Vlaanderen. De EGTS creëert netwerken tussen actoren en coördineert hun activiteiten. De EGTS is de plaats waar concrete acties en projecten ontstaan en gerealiseerd worden die beantwoorden aan de behoeften van de actoren en inwoners van de regio en die progressief de verschillende grenzen willen doen verdwijnen. De EGTS is eveneens overlegplatform voor zijn 13 leden en hun partners waar informatie over grensoverschrijdende initiatieven kan uitgewisseld worden.

De voorloper van de EGTS, het Grensoverschrijdend Platform, lag in het verleden aan de basis van een grensoverschrijdende actie inzake Nederlands taalonderricht voor Franse werkzoekenden. Deze actie had als doelstelling om hen sneller aan een job te helpen op de Vlaamse arbeidsmarkt via interimkantoren. Begin 2014 heeft de EGTS het grensoverschrijdend overleg gereactiveerd tussen de lokale actoren in de schoot van de werkgroep arbeidsmarkt van de EGTS. Dit overleg heeft geleid tot het identificeren van een aantal verwachtingen en prioriteiten op vlak opleiding en tewerkstelling die gedeeltelijk in dit project terug te vinden zijn. De EGTS nam bovendien deel aan de activiteiten van de werkgroep “comment développer l’emploi transfrontalier?” van de Etats Généraux pour l’Emploi Local, een initiatief van de Communauté urbaine de Dunkerque, opgestart in september 2014. Via deze Etats Généraux werden alle levende krachten van de regio betrokken bij het denkproces over het behoud en de ontwikkeling van de tewerkstelling in de regio. De EGTS kan de actoren van zijn werkingsgebied informeren over het project en kan desgewenst de nodige actoren er bij betrekken. De EGTS kan eveneens instaan voor de informatieverspreiding bij de beleidsverantwoordelijken en medewerkers van de 13 publieke overheden en socio-economische partners die het partnership van de EGTS vormen. Meerdere van onze leden hebben trouwens bevoegdheden op vlak van tewerkstelling en opleiding. Via deze weg kunnen de resultaten van het project ruim verspreid worden. De EGTS was projectleider van een Interreg IV A project en nam deel als partner aan twee andere Interreg IV A projecten.