Wettelijke bepalingen

Voorstelling van de websites

Door op deze websites te surfen aanvaardt u zonder enig voorbehoud de onderhavige modaliteiten. In overeenstemming met artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het Vertrouwen in de interneteconomie, zijn de onderstaande instanties verantwoordelijk voor de websites http://emploi-sans-frontieres.eu en http://grenzeloos-tewerkstellen.eu:

Uitgever van de websites:

Pôle Emploi Hauts-de-France 
Handelsregisternummer: 130005481 12007
28/30 rue Elisée Reclus
F-59650 Villeneuve d’Ascq 
Telefoonnr.: +33 3 20 42 52 79
contact@emploi-sans-frontieres.eu

Hosting

DRI
Bâtiment 11, Espace Villeneuve
28 rue de Villeneuve
F-72650 Saint-Saturnin
https://www.dri.fr/

Ontwikkeling

ATIMIC
55 Boulevard de Châteaudun
F-45000 Orléans
http://atimic.fr/

Algemene gebruiksvoorwaarden

Voor de websites http://emploi-sans-frontieres.eu en http://grenzeloos-tewerkstellen.eu worden verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz.) gebruikt. Om de website optimaal te kunnen gebruiken verdient het aanbeveling om via een recente browser als Internet Explorer, Mozilla FireFox of Google Chrome (niet-uitputtende lijst) te surfen.

Mogelijk wordt u op de websites http://emploi-sans-frontieres.eu en http://grenzeloos-tewerkstellen.eu gevraagd om cookies te aanvaarden, die worden gebruikt om statistieken op te maken en/of te bepalen wat wordt weergegeven. Een cookie is informatie die door de server van de website die u bezoekt, wordt weggeschreven op de harde schijf. Hij bevat verschillende gegevens die op uw computer worden opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand waar een server toegang toe heeft om die gegevens te lezen en te registreren. U kunt de cookie op om het even welk ogenblik verwijderen via de parameters van uw browser.

Op de websites http://emploi-sans-frontieres.eu en http://grenzeloos-tewerkstellen.eu kunnen links staan naar andere websites of andere op het internet beschikbare bronnen. Pôle Emploi Hauts-de-France kan voor dergelijke websites en externe bronnen niet aansprakelijk worden gesteld en zich er ook niet garant voor stellen.

Bezoekers aan de websites kunnen zonder de uitdrukkelijke toestemimng van Pôle Emploi Hauts-de-France geen hyperlink aanbrengen naar de websites http://emploi-sans-frontieres.eu of http://grenzeloos-tewerkstellen.eu zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Pôle Emploi Hauts-de-France. Indien een gebruiker een hyperlink wil installeren naar een van de websites van Pôle Emploi Hauts-de-France, dient hij een e-mail te sturen naar het adres contact@emploi-sans-frontieres.eu en daarin zijn verzoek te formuleren. Pôle Emploi behoudt zich het recht voor om dit verzoek al dan niet in te willigen zonder dat hij zijn beslissing hoeft te rechtvaardigen.

Omschrijving van de diensten

De bedoeling van de websites http://emploi-sans-frontieres.eu en http://grenzeloos-tewerkstellen.eu bestaat erin om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het Interreg-programma, onder de verantwoordelijkheid van Pôle Emploi Hauts-de-France. Pôle Emploi verbindt zich ertoe om zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kan hij niet aansprakelijk worden gesteld in geval van eventuele weglatingen of onnauwkeurigheden van welke aard dan ook, begaan door hemzelf of door een van de derden-partners.

Alle informatie op de websites http://emploi-sans-frontieres.eu en http://grenzeloos-tewerkstellen.eu wordt verstrekt ter inlichting en kan evolueren. Alle weergegeven inlichtingen worden verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die na de verspreiding werden aangebracht.

Contractuele beperkingen

De informatie die via de websites http://emploi-sans-frontieres.eu en http://grenzeloos-tewerkstellen.eu wordt verstrekt, is zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijk. Indien u echter een fout of een onnauwkeurigheid vaststelt, verzoeken we u dit via e-mail te melden op het adres contact@emploi-sans-frontieres.eu, of via de contactpagina, waarin u het probleem nauwkeurig beschrijft (pagina waar het probleem zich bevindt, gebruikte browser, enz.).

De websites http://emploi-sans-frontieres.eu en http://grenzeloos-tewerkstellen.eu kunnen inhoud voorstellen die op uw computer gedownload kan worden en die met de Javascript-technologie werkt. Downloaden gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker en Pôle Emploi Hauts-de-France kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade die de computer van de gebruiker heeft opgelopen, of voor het verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden. Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe om toegang te verschaffen tot de websites http://emploi-sans-frontieres.eu en http://grenzeloos-tewerkstellen.eu door middel van recent materiaal dat geen virussen bevat en uitgerust is met een geà¼pdatete browser van de nieuwste generatie.

Dat op de websites hypertekstlinks staan naar externe bronnen, kan er niet toe leiden dat Pôle Emploi Hauts-de-France aansprakelijk wordt gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van de inhoud op deze websites en externe bronnen, en met name van de informatie, producten of diensten die ze aanbieden, of van het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. De risico’s die aan het gebruik van deze websites verbonden zijn, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de internetter, die de respectieve gebruiksvoorwaarden in acht moet nemen.

Intellectuele eigendom

Pôle Emploi Hauts-de-France is eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten of houder van de gebruiksrechten van alle elementen die toegankelijk zijn op de websites http://emploi-sans-frontieres.eu en http://grenzeloos-tewerkstellen.eu (met inbegrip van maar niet uitsluitend: teksten, afbeeldingen, grafische vormgeving, logo’s, pictogrammen, geluid, video’s, enz.).

Elke reproductie, voorstelling, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de websites, ongeacht welk middel of welk procedé wordt gebruikt, is verboden tenzij na voorafgaande schriftelijke toestemming van Pôle Emploi Hauts-de-France of de derde-eigenaar.

Elke niet-toegestane exploitatie van de websites of van om het even welke elementen die deze bevatten, wordt beschouwd als een overtreding en wordt vervolgd in overeenstemming met de beschikkingen van de artikels L.335-2 en volgende van het Wetboek aangaande intellectuele eigendom.

Aangifte bij het Inspectoraat gegevensbescherming

Krachtens wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd door wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) betreffende de informatica, de bestanden en vrijheden, maakten de websites http://emploi-sans-frontieres.eu en http://grenzeloos-tewerkstellen.eu niet het voorwerp uit van een aangifte bij de Nationale Commissie voor informatica en vrijheden (www.cnil.fr).